Praktická sestra - externé štúdium

Pomaturitné kvalifikačné štúdium odboru

Vyučovanie prebieha počas dvoch pracovných dní v týždni v dopoludňajších aj v odpoludňajších hodinách.

  • Počet týždenných vyučovacích hodín v školskom vzdelávacom programe externého štúdia je 15 hodín. Školský rok trvá 40 týždňov, výučba v študijnom odbore sa realizuje v rozsahu 33 týždňov v 1. ročníku a 30 týždňov v 2. ročníku. Časová rezerva sa využije na opakovanie a doplnenie učiva, na tvorbu projektov, exkurzie, atď. a na absolvovanie maturitnej skúšky.
  • Trieda sa delí na skupiny podľa súčasne platnej legislatívy. V predmete:

- latinský jazyk pri minimálnom počte 24 žiakov,
- prvá pomoc pri maximálnom počte 10 žiakov,
- psychológia a pedagogika a profesijná komunikácia pri maximálnom počte 17 žiakov,
- ošetrovateľské techniky pri maximálnom počte žiakov v skupine 10,
- administratíva a zdravotnícka dokumentácia pri maximálnom počte žiakov skupine 10,
- odborná klinická prax najviac 6 žiakov.

  • Žiaci počas štúdia v externej forme absolvujú najmenej 800 hodín odbornej klinickej praxe pod dozorom pedagóga.
  • Hodnotenie a klasifikácia vyučovacích predmetov sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi.
  • Riaditeľ školy na základe odporúčania predmetovej komisie schvaľuje v rámci hodinovej dotácie v učebných osnovách predmetov odbornej zložky vzdelávania, ktoré sú súčasťou štátneho vzdelávacieho programu, 10 %-nú úpravu učebného obsahu na inováciu a na zabezpečenie regionálnych a aktuálnych potrieb.
  • Profilujúce predmety sú: zdravie a klinika chorôb, ošetrovateľstvo, ošetrovateľské techniky, psychológia, pedagogika a profesijná komunikácia, administratíva a zdravotnícka dokumentácia a odborná klinická prax.
  • Žiak môže postúpiť do vyššieho ročníka a pristúpiť k praktickej maturitnej skúške v odbornej zložke vzdelávania, ak absolvoval minimálne 90 % praktickej prípravy v profilujúcich predmetoch a 90% odbornej klinickej praxe v odbornej zložke vzdelávania.
  • Maturitná skúška sa organizuje podľa súčasne platnej školskej legislatívy.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31