Koordinátor prevencie

PhDr. Iveta Pastieriková, MBA

 

Školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní koordinuje primárnu prevenciu závislostí a ďalších sociálno-patologických javov v spolupráci s celým pedagogickým kolektívom a zamestnancami školy, koordinuje preventívne aktivity v škole, ktoré predchádzajú sociálno-patologickým javom alebo ich eliminujú.

    Školská prevencia predstavuje systém opatrení zameraných na predchádzanie a znižovanie výskytu rizikového správania u žiakov.

Možnosti oznamovania správania s náznakmi takéhoto nevhodného správania v školskom prostredí (fyzické, psychické útoky, šikana cez sociálne siete…) na našej škole:

 • školský mail : info@szspd.sk
 • telefón : +421 46/ 5186 021
 • poštový kontakt (aj anonymne) Stredná zdravotnícka škola Vinohradnícka 8A, 97101 Prievidza
 • cez edupage
 • osobne, osobe, ktorej dôverujete (vyučujúci, koordinátorovi)

 

Úlohy koordinátora prevencie:

 • Prevencia sociálno-patologických javov (závislosti, záškoláctvo, delikvencia, šikanovanie, kriminalita)
 • Osobitnú pozornosť venuje žiakom zo znevýhodneného sociálneho prostredia (ohrozeného sociálnou patológiou), u ktorých je zvýšené riziko vývinu sociálno-negatívnych javov, vrátane drogových závislostí.
 • Zabezpečuje koordináciu prevencie ako integrálnej súčasti výchovno-vzdelávacieho procesu. V rámci aktivít školy poskytuje preventívno-výchovné konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom.
 • Sprostredkúva prepojenie školy s preventívnymi, poradenskými a inými odbornými zariadeniami a mimovládnymi organizáciami zaoberajúcimi sa prevenciou.
 • Informuje žiakov, ich rodičov (prípadne zákonných zástupcov) o činnosti preventívnych poradenských a iných odborných zariadení a o možnostiach prevencie.
 • V rámci svojej preventívnej činnosti úzko spolupracuje s výchovným poradcom v škole a s príslušnými poradňami, ktoré poskytujú metodickú pomoc.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac September 2022 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30