Maturita 2024

MATURITA 2024

Organizáciu maturitnej skúšky (MS) upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 224/2022 Z. z. o strednej škole.

Realizáciu externej časti  maturitnej skúšky (EČ MS) a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky (PFIČ MS) zabezpečuje oddelenie hodnotenia a monitorovania vzdelávania NIVaM.

 

Žiaci našej školy vykonávajú maturitnú skúšku zo štyroch povinných predmetov:

Slovenský jazyk a literatúra

Cudzí jazyk /ANJ/ - úroveň B1 alebo B2

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

Dobrovoľnú maturitnú skúšku môže žiak konať aj z ďalších predmetov, ktoré sú súčasťou vzdelávacieho programu školy a v ktorých sa vzdelával. Dobrovoľnú maturitnú skúšku  v riadnom skúšobnom období môže žiak vykonať najviac z dvoch predmetov.

Časti MS z jednotlivých predmetov

MS z jednotlivých predmetov môže pozostávať z externej časti (EČ) a internej časti (IČ).

EČ MS (písomná maturita – test) je písomný test zadávaný Národným inštitútom vzdelávania a mládeže (NIVaM) a vykonáva sa z predmetu slovenský jazyk a literatúra (vyučovacieho jazyka), povinného predmetu zo skupiny cudzích jazykov a z matematiky v rovnakom čase na celom území Slovenskej republiky. Zadania úloh testov vychádzajú z platných cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov z príslušného predmetu. EČ MS nie je verejná.

IČ MS sa môže konať formou písomnou (PFIČ), ústnou (ÚFIČ), praktickou, predvedením komplexnej úlohy.

PFIČ MS (písomná maturita – sloh) tvorí súbor tém  alebo zadaní, ktorý zadáva NIVaM. Vyhodnocuje sa priamo v škole. Vykonáva sa z predmetu slovenský jazyk a literatúra (vyučovacieho jazyka) a povinného predmetu zo skupiny cudzích jazykov v rovnakom čase na celom území Slovenskej republiky, v ten istý deň ako EČ MS z daného predmetu. PFIČ MS nie je verejná.

ÚFIČ MS je ústna odpoveď pred predmetovou maturitnou komisiou. Súčasťou IČ MS je aj teoretická časť odbornej zložky a praktická časť odbornej zložky.

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM MATURITNÝCH SKÚŠOK

PRIHLÁSENIE NA MS

  • 30. september aktuálneho šk. roku – posledný termín, dokedy žiak musí vypísať prihlášku na MS. V prihláške uvedie predmety, ktoré si zvolil na MS (4 povinné predmety, pri cudzom jazyku je potrebné určiť úroveň). Prihlášky rozdá žiakom koordinátor MS spolu s inštrukciami. Podpísanú prihlášku žiak odovzdá koordinátorovi MS.
  • 15. október aktuálneho šk. roku – termín, dokedy môže žiak písomne oznámiť koordinátorovi MS zmenu predmetov, alebo úrovne MS pri cudzom jazyku.
  • 31. január aktuálneho šk. roku – v osobitých prípadoch (zdravotný stav, dlhodobý pobyt v zahraničí) môže riaditeľ školy povoliť zmeny v termíne MS u žiaka, žiak o zmenu žiada riaditeľa školy.
  • 31. marec aktuálneho šk. roku – najneskorší termín, dokedy sa žiak môže odhlásiť písomne riaditeľovi školy z dobrovoľného predmetu MS.

TERMÍNY KONANIA MS V RIADNOM SKÚŠOBNOM OBDOBÍ

EXTERNÁ ČASŤ (EČ) A PÍSOMNÁ FORMA INTERNEJ ČASTI (PFIČ) MS

  • 12. marec 2024 – MS slovenský jazyk a literatúra

EČ: 100 minútový test – 40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou

PFIČ: 150 minút, jedna úloha s dlhou odpoveďou na jedno zadanie zo štyroch oznámených

  • 13. marec 2024 – MS cudzí jazyk

      EČ: Úroveň B1: 100 minútový test – 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou

             Úroveň B2: 120 minútový test – 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou

      Skúška má tri časti: čítanie s porozumením, gramatika a lexika, počúvanie s porozumením.

      PFIČ: 60 minút, jedna úloha s dlhou odpoveďou na jedno oznámené zadanie

     

Administrácia EČ a PFIČ MS sa uskutoční podľa organizačných pokynov NIVaM, ktoré budú    zverejnené na webových stránkach NIVaM.

 

  • 09. – 12. apríl 2024 – náhradný termín externej časti a písomnej formy internej časti MS v závislosti od počtu žiakov prihlásených na náhradný termín v školách, ktoré určia krajské školské úrady

PRAKTICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY MS (PČOZ)

  • 13. máj – 17. máj 2024 – praktická realizácia a komplexné predvedenie úlohy podľa schválenej vyžrebovanej témy

Žiak môže vykonať PČOZ až po ukončení posledného ročníka štúdia!

ÚSTNA FORMA INTERNEJ ČASTI MS (ÚFIČ)

  • 27. máj  – 31. máj 2024

×      slovenský jazyk a literatúra (20 minút príprava, 20 minút odpoveď)

×      cudzí jazyk (20 minút príprava, 20 minút odpoveď)

×      teoretická časť odbornej zložky (30 minút príprava, 30 minút odpoveď)

Ústnu formu internej časti MS tvorí ústna odpoveď žiaka pred predmetovou maturitnou komisiou. Žiak si vyžrebuje jedno zo schválených maturitných zadaní/tém.

Žiak môže vykonať ústnu formu internej časti MS, ak úspešne ukončil príslušný ročník, vykonal EČ a PFIČ MS a PČOZ MS.

Podrobné informácie o MS v školskom roku 2023/2024 nájdete zverejnené na www.nivam.sk v sekcii Merania - Maturita a na webových stránkach školy.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac August 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31